• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/semskiasireti
  • https://www.twitter.com/semski_asireti

SONSUZA KADAR BARIŞ, BİRLİK VE KARDEŞLİK İÇİN EL ELE

Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi8
Bugün Toplam153
Toplam Ziyaret15027428
ŞEMS KİMDİR
ŞEMSKANLILARIN TARİHİ
BÜYÜKLERİMİZ
DRAMATİK HAYATLAR
SİTEMİZİ BEĞENİN
Saat
Title of the document

1

Botan Aşireti

Doğu ve Güneydoğu ile İran ve Irak’ta yaşayan birçok aşiret bu ve buna benzer isimle anılmaktadır. Boti, Botani, Botan, Boxti ismi tarihi Cizre şehri ve Mezapotamya’nın halk arasındaki ismidir. Botan; Mardin, Urfa illeri ve bağlı ilçelerin tümünü kapsayan bölgedir.  Bu bölgeden ayrılan tüm aşiretlere Boti veya Botani ismi verilir.
Fakat bölgenin asıl yerli aşiretleri Dümüliler ve Buxtiler’dir. El Sem’ani kitabında Botani diye bir şehirden bahsetmektedir. Sem’ani’ye göre bu şehir Horasan’da Nişabur şehri yakınlarındadır.
Yine El Semani’nin aktardığı bilgilerin aynısını Yakut El Hamevi de anlatmaktadir.

Şerefname de Bohtan veya Boxti olarak bahsedilen bu aşiretin  Sahabe  Hz.Halit Bin Velid'in torunları olduğunu bahseder. Ancak  1945 yılında Kahirede basılan "Kürt Devletleri ve Beylikleri Tarihi" isimli kitabın 364. sayfasında şunlar yazılıdır: Süleyman Bin Halid Sıffın Savaşında öldürülmüştür.
Essed-ül Gabe isimli eser diyor ki: Hazreti Halid'in soyundan kimse kalmamıştır.Hepsi veba hastalığından ölmüştür. Bu yüzden Halid Bin Velid'in  Medine deki mülklerinin mirası  Eyyub Bin Seleme'ye kaldı.
Nihayet-ül İrb'in yazarı diyor ki:,Halid'in soyundan geldiğini  iddia edenler yalan söylüyorlar, bazı Cezire aşiretleri, Eski Hıldi (Kıldi) halkından geldikleri ve  Kürdler Halid Bin Velid gibi kahramanları yücelttikleri ve örnek aldıkları ve ayrıca İslamiyete şiddetle bağlı oldukları için Cezire (Bohti) beylerinin  Halid Bin Velid'in  soyundan  geldiklerine inanmışlardır.

Şerefnamede ayrıca, Boxti (Bohti,Bohtan) aşireti Başta yezidilik  inancını benimsiyorlardı. Sonra da  Yüce Allah onları doğru yola, Ehl-i Sünnet ve Cemaat mezhebine  dönmeye muvaffak  etti, Camiler ve medreseler kurdular, bunlara olgunlaşmış köyler, verimli tarım  alanları vakf ettiler.
Kürdistan aşiretleri arasında, cesaret ve yiğitlikleri ün yapmış, azim ve atılganlıkları ile tanınmışlardır. Onlar değerli silahlar, nadir bulunan savaş ve döğüş araçları, özellikle Mısır Kılıcı ile Şam Mızrağı satın almaya ve taşımaya meraklıdırlar, Bunları çok yüksek fiatlarla satın alırlar ve kendi aralarında gerçek değerleriyle değerlendirilir. Ayrıca soylu Arap atlarını da beslerler. kavga ve vuruşma günlerinde düşmanın karşısında tek saf olarak dururlar; ne korku, ne de endişe onları yerlerinden kıpırdatamaz, en kritik durumlarda bile cesaretlerini hiç bir zaman kaybetmezler. Onlar bu bakımdan, Kürdistan'ın öteki aşiretlerinden olan bütün emsallerinden daha üstündürler. 
Cezire şehri eski şehirlerdendir. Ömer’in –Allah ondan razı olsun- halifeliği döneminde 17 (638) yılında, Ebu Musa el-Eş’ari ile Sa’d bin İyaz bin Osman tarafından barışçı yoldan fethedilmiştir. O zaman bütün Cezire halkı haraç ödemeyi Kabul etti. Yanlız Cezireye bağlı  aşiretlerden Beni Tağlib Arap aşireti bunu Kabul etmeyerek Rum Kralına kaçtı ve oradan şu haberi gönderdi “Bizden istenen paralar sadaka olarak isteniyorsa, ödemeye hazırız.” Durumları Ömer’e Arz edildiği zaman “Haraç da sadakadır. Kabul edin” dedi. Bunun üzerine onlar da yine yerlerine döndüler.
Cezire kalesine gelince; bu Emevilerin sekizinci halifesi olan ve Emevilerin arasında adaleti ve insafıyla tanınan, bundan ötürü de kendisine “ikinci Ömer bin Hattab” lakabı verilen Ömer bin Abdülaziz in eserlerindendir. Emevilerin uydurduğu ve 100 yıl kadar da gelenek halinde sürdürdükleri o çirkin, iğrenç adeti kaldıran da yine kendisidir. Bu adet  camilerde minberler üzerinde Ali Efendimize ve iki himmetli imam Hasan ve Hüseyin e lanet getirilmesiydi.ömer bin Abdulaziz bunu kaldırmakla, islam alemini bu curme uymaktan ve vebalini çekmekten kurtarmış oldu.
Cezire şehri ve kalesi Şattularab (Dicle) ırmağının kıyısı üzerindedir. Nehir taştığı zaman iki kola ayrılır ve bu kollar hem kaleyi hemde şehri iki yandan çevirirler. Kalenin üst tarafında taşve topraktan yapılmış büyük bir bent vardır; bu bent kabaran suların kaledeki evlere ve kurumlara zarar vermesini önlemektedir. Bunun içindir ki, insanların kale ile şehir arasında köprüden gidip geldiklerini görürsünüz. Bundan ötürü şehre “ömeriye ceziresi” adı verilmiştir.
Cezire vilayetinin bazı güzel kaleleri ve ilgi çekici yöreleri vardır. Biz sayın okuyucunun usanmaması, kendisine bıkkınlık gelmemesi icin bu kitapta bulunanlardan 14 kale ve yöreyi anlatacağız:
1-      Gurgil Nahiyesi, Nuh’un gemisinin üzerinde durduğu Cudi Dağı buradadır. Bu yörenin aşiretleri yedi kolda toplanırlar. Bunların dördü  Hüseyni’dir. Şehreweri, Şehrili, Gurgil ve İsturi. Diğer üçü ise Yezididir. Niwidkawun, Şoriş ve Hivdıl.
2-      Bereket kalesi ve yöresi, Burası bu yöreyi elinde tutan aşiretin adıyla tanınmıştır.
3-      Erux (eruh) yöresi ve kalesi. Erux kabilesinin egemenliği altında bulunan bu kale, Kürdistan’ın en sağlam ve en güzel kalelerinden biridir.
4-      Pirûz kalesi ve yöresi. Burası Piruz aşiretine özgüdür. Bu aşiret üç gruba ayrılmıştır. Castulan, Bızm ve Kırafan.
5-      Garisî aşiretine özgü olan Badan kalesi ve yöresi.
6-      Kalesine Kelhok adı verilen Tınzê (Tınzi) yöresi. Burası da yine Garısi aşiretinin yönetimindedir.
7-      Fınık kalesi ve yöresi. Buranın kabileleri dörttür. Fınık beylerinin durumu anlatırken bunlarda anlatılacaktır.
8-      Tor yöresi.
9-      Heysem yöresi. Burada oturanların çoğu ermeni ve Hristiyandır. Cezire hükümdarlarının gelirinin ve tahılının çoğu buradan üretilmektedir. Cılki kabilesi de yine burada oturmaktadır.
10-  Cezire ülkesinde güzel narlarıyla ün yapan Şax (Şah) yöresi ve kabilesi. Bu yörede oturanlar da yine ermeni ve hristiyanlardır. Şildi kabilesi de burada oturmaktadır.
11-  Neş Etel Kalesi
12-  Ermışat kalesi. Burası Boxan (bohtan) aşiretlerinin en güçlülerinden olan ve en çok dayanışma içinde, en çok öfkeli ve en güçlü adalar çıkaran Bırasıpî aşiretinin yönetimindedir.
13-  Kamiz adı da verilen Kiver Kalesi. Bu Garısi ve Kırşi kabilelerinin egemenliği altındadır.
14-  Tınzê (Tınzi) yörelerinden olan Dêrde kalesi. Burada oturanların bir kısmı araptır. Tuhayri, safan ve beni ubade gibi. Bu yöredeki ermenilerin çoğu arapça konuşurlar. Kabile ve aşiretleri şunlardır. Dınbıli, (Dünbüllü) Nuki, mahmudi, şeyh Bızıni, Maski, Reşiki, Mıx, Nehran, Peykan, belan, bela Sturan, Şeroyan, dutiran, Doğruşu şudur ki, dınbıli ve Mahmudi aşiretleri aslında Cezire vilayetinden göç edip buraya gelmişlerdir.

BOTAN(BOHTAN,BUXTİ) AŞİRETİNİN ÖNEMLİ ŞAHSİYETLERİ:
1-Süleyman Bin Halid
Yukarıda da geçtiği gibi, cezire hükümdarlarının atalarından, buranın yönetimini eline alan ilk kişi, süleyman bin halid olmuştur. Kendisi burayı bir sure izzet ve ikballe yönetmiş, sonra vefat etmiş ve üç erkek çocuk bırakmıştır. Mir hacı Bedir, Mir Abdülaziz ve Mir Ebdal. Fakat yetenek ve ehliyet yönünden çocuklarının en doğru yolda olanı Emir abdülaziz  idi. Kendisi adalet ve alicenaplıkta kardeşlerinden üstündü. Zeka ve akıllılık belirtileri üzerinde kendini gösteriyordu. Günden güne ve saatten saate kamu işlerini eline alıyordu. Sonunda halk arasında şanı yüceldi ve edeğeri arttı. Şairin şu sözleri kendisine uygun düştü.
“aklının çokluğundan dolayı, başının üst tarafı
Parlatıyordu yüksek yıldızı”
Bunun için babasının ölümünden sonra Cezire yönetimi kendisine verildi. Ayrıca Gurgil yöresinin işleri kardeşi Mir Hacı bedire, Fınık yöresi de kardeşi Mir Ebdal a verildi. Hep birlikte adalet ve insaf yolundan yürüyerek ülkeyi kararlılık ve azimle yönetmekte ittifak ettiler. Halka karşı da görevlerini en iyi şekilde yaptılar. Hiç bir şeyde anlaşmazlığa düşmediler.(Alıntı:Şerefname,M.E.B)
2-Süleyman (Emir Süleyman)
Mervani Ahmet Melik Nasreddin'in veliahtı olan Emir Süleyman, Ebulharp (Savaş Babası) unvanıyla tanınıyordu. Gez aşiretlerinin Kürdistan'a gelişleri sırasında Cizre hakimiydi. Süleyman Bey, hile yapmak amacıyla Gez aşiretinin ileri gelenlerini yemeğe davet etti. Bunlann reislerini tutuklayıp, aşiretin dağılmasını sağladı. H.441 (M. 1050) yılında babasının emriyle Hamidi aşiretlerinin reisi İskanlı Emir Ebul Hasan 'la birlikte Musul hakimi olan Kervaş ile savaşmak için Musul'a gitti. Bu savaşta galip gelerek, Kervas'ı esir alarak, devlet başkanı olan kardeşine teslim etti. H.446 (M. 1054) yılında Erbil hakimi ve Buhti aşiretinin reisi olan Muski Emir Ebul Hasan ile savaştı.
Başnavi Ebu Tahir'in kızıyla evli olan Emir Süleyman, Ebul Hasan'ı tutukladı. Ebul Hasan, ölünceye kadar hapiste kaldı. Ebu Tahir bu duruma sitem edince Ebulharp, kayınpederi olan Ebu Tahir'i zehir içmeye zorladı. Ancak Emir Süleyman, Ebu Tahir'in oğlu tarafından öldürüldü.


Derleme:Memedé Kazım


UYARI: Bu sitedeki bütün materyallerin her hakkı saklıdır. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz ve kopyalamak suretiyle elektronik ortamda kullanılamaz ve kitaplaştırılamaz.

Not:Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan www.semskiasireti.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz...


BU SAYFA İÇİN  YAPILAN YORUM VE İLAVELER
Anonymous - 08/06/2013 - 06:51
mensubu oldugum Botan asireti yaptigim arastirmalara gore 14. yuzyila kadar dayaniyor fakat daha da eski olabilir serefname kitabinde 1400lu yillarda detayli bilgi vermistir asiret tarihe damgasini 1800lerde bedirhan beyle atar muthis bir serhildan ruhu imparatorlugu dize getiren ayaklanmalariyla basta mizgin dergisi olmak uzere bircok dergi ve kaynakta bahsi gecer bir baska duyuma gore botan asireti dimilli asiretinden de eski olup simdiye kadar belirlenen en soylu asirettir van baskale batman sirnak siirt bircok dogu iline seyrek nufusla dagilir asil koyulugunu cizreden yasatir dunya genelinde asiretin nufusu 100.000 e yaklastigi hesaplanmaktadir bircok sansasyonel isimlede dunya gundemine gelmistir asiret keza Muhittin bektasin milyarder oglu is adami 230 fashion tv sahibi rihannayi konser acilislarina getiren yilmaz bektas ve dunya uyusturucu baronlari arasindaki cumhur yakut veya dis basinada kolundaki bilmem kac bin avroluk saatiyle meshur olan eski politikaci van way hava yollari firmasinn sahibi mustafa bayram gibi isimler

..

52668 kez okundu

Yorumlar

     19/04/2022 21:58

Siirtten bütün botan aşiretine selam olsun
Misafir - botanlı kız

Botan aşireti     16/03/2022 10:50

Bende Botan aşiretindenim Cizre iRS köyünden ve Diyarbakır merkezde yaşamaktayız ve tüm Cizre Botan akrabalarımı tanımak isterim instagram hesabım besteci21 olarak geçer tüm botan aşiretine selam olsun
Misafir - Mehmet kayce

Botan aşireti     16/03/2022 10:26

Bütün Botan aşiretine selam olsun bende Botan aşiretindenim Cizre iRS köyünden ve Diyarbakır merkezde yaşamaktayız ve tüm Cizre Botan arabalarımı tanımak isterim instagram hesabım besteci21 olarak geçer herkese selam olsun
Misafir - Mehmet kayce

Yorum     30/12/2021 22:32

Botan asireti cok buyuk ve kokli bir asiretir
Misafir - U kilicaslan

Yorum     30/12/2021 21:21

Van muradiye Karahan koyu Boti Asiretine selam olsun
Misafir - Emir mir Boti

Yorum     30/12/2021 21:11

Van muradiye Karahan koyu Boti Asiretine selam olsun
Misafir - Emir mir Boti

Yorum     26/12/2021 20:20

Botan aşireti tarihini merak eden akrabalar bohti aşiret sayfasi ve esira botiya gurubuna gelebilirsiniz
Misafir - Mir hat bin el boti

Yorum     26/12/2021 20:32

Botiler dunya geneli 25 milyon nufusa sahiptir tam botiden ayrilan asiret kolari 24 kolu var bu 24 kolar kabile sutatusine bile girip bu 24 koldan bile aşiretler olusmuştur
Misafir - Mirhat Boti

Aşiret     04/04/2021 13:24

Ben Cizre şawişan köyün eski ağası xışman Ağa'nın torunuyum aile birlikleri dağıldığı için tekrardan birliktelik sağlamak için yorumu atıyorum Instagram adresim@_amedbayar
Misafir - Amed Bayar

     29/11/2020 22:01

Boti aşiretine mensup tüm kardeşlerimize selam olsun van/erçiş pınarlı köyü
Misafir - Levent Kaya

     31/05/2020 22:59

Firik ailesi adına birkaç yorum var bir kısım bilgi doğrudur. Lakin Bedirhan beyin boti olmadığını iddia eden zat Bedirhan bey boti’dir. Bir çok akraba kol vardır. Herkesin bir çizgisi vardır ister sever ister sevmezsin ama saçmalamanın anlamı yok Silvandaki Botan aşireti mensupları olduğumuz doğrudur. O kadar yorumlara biraz dikkat bilip bilmeden yorum yapmayın....
Misafir - Dengîr Mîr Botan Firik

     02/12/2018 09:57

Ben cizir-a botan aşiretindenim muşluyuz ama kökenimiz ırak kürtlerine dayanıyor türkiyenin birçok yerinden üyelerimiz var onlara selam olsun İnstagram adresim:adnandemrr
Misafir - Cizir-a Botan Aşireti

BOTANAŞİRETİİİ      19/11/2018 15:47

Selam olsun BOTANAŞİRETİNE adım bedirhan şaştım bildiğimiz gibi aşiretimiz türkiyenin pek çok yerinde var biz elazığdayız Diğer botan kardeşlerimde abilerimde türkiyenin her yerinde botan aşireti yıkılmaz🔥
Misafir - Bedirhan Şaştım

Bilgi     30/09/2018 15:56

Ahmed-i Hani'nin yazdığı "mem&zin" kitabında Botan aşiretinin büyük beyinden bahseder ve bir sözünde "Büyük atam Halide yemin olsun ki zin'ni mem'e vermem" diyor kitaba böyle bir sözün geçmesi tarihi bir belgedir ve bide, Mem ve Zin hayatı 1450 yılında geçmekte ve Ahmed-i Hani bunu yazdığında 1690 yılında yazmaktadır buda Botan aşiretinin köklü bir geçmişe dayandiginin kanıtıdır. Not:Mem ve Zin okumanızı tavsiye ederim.
Misafir - Cemal

Botan Aşireti     12/07/2018 15:56

Bizler Diyarbakır Silvan Batan Aşireti Finik kolundanız. Takribi 1627 yıllarında Mirekler devri beyler devri sona erince Hasankeyfe burada tahmini 3 yıl kaldıktan sonra Diyarbakır Silvan'a göç etmişiz. Hasankeyf bir dönem Cizre Beyliğinin Finik kolundan Becnevi ailesinin elinde kalmıştır. Melikan adıyla ünlenen Hasankeyf beyleri hasankeyfi Becnevi ailesinden aldıklarını söylemiştir. Siilvan'a geldikten sonra 1879 ve 1960 yılları arasında yaşamış olan dedemin babası Süleyman-i Boti tarafından Boti olduğumuz söylenmiş soyumuz Botidir denilmiştir. sonraki zamanlarda özellikle 80 ler ve sonrasında Botan bölgesinden gelen herkes dedeleri Botanda birkaç asır veya yıl kaldığı için bu aileden saymış kendilerine ve Boti denilmiştir. Boti bir ailedir. Bölge değildir.
Misafir - BOTAN BEG FİRİK

Cizreye ismini Botan Aşireti verdi     09/07/2018 10:35

Değerli arkadaşlar Botan bir bölge ismi değildir. bir aşirettir. tarihen dümbüli aşireti ile birlikte ismi geçen ve halen aynı bölgede bölgeye ismi boti oalrak geçen aşirettir. Efsanevi Kürt Beyi Bedirhan BoTan Beyidir lakin Botan aşiretine mensup değildir. Botanlılar bölgeye Botan ismini vermekle beraber Cizreye de nüfus gücünden dolayı isim vermişlerdir. Kürt Beyi Bedirhan Beyde Soylu bir ailenin ferdidir Bedirhan Bey Azizanlıdır.
Misafir - Seroş Botan Beg FİRİK

BOTAN AŞİRETİ     08/06/2018 13:43

BOTAN AŞİRETİ KÜRTÇENİN KURMANCİ LEHÇESİNİ KONUŞAN AĞIRLIKLI OLARAK CİZRE MERKEZ OLMAK ÜZERE DİYARBAKIR BİTLİS SİİRT VAN HAKKARİ ŞIRNAK MARDİN İLLERİNDE MENSUPLARI OLAN KÜRTÇENİN KURMANCİ LEHÇESİNİ KONUŞUR TÜM KÜRT AŞİRETLERİNDE OLDUĞU GİBİ BOTANLILAR GİTTİKLERİ YERLERDE ORANIN KÜRTÇESİNİ ZAMANLA KONUŞMUŞLARDIR MESELE DİYARBAKIRDAKİ BOTANLI DİLİNİ KORUYUP KURMANCİ LEHÇESİNİ KONUŞURKEN BİNGÖLDEKİ BOTANLILAR HEM KURMANCİ HEM ZAZACA LEHÇESİNİ KONUŞABİLİYOR. ELAZIĞTAKİ İÇİNDE BU BÖYLE DİYELİM IRAKIN İÇLERİNE GİDEN BOTANLILARDA ZAMANLA SORANİCE LEHÇESİNİ KONUŞMAYA BAŞLAMIŞLAR İRANA GİDEN VEYA DAHA ÖNCE ORADA OLAN BOTANLILAR GORANİCE LEHÇESİNİ KONUŞMUŞLARDIR TÜM ÖZELLİK TÜM KÜRT AŞİRETLERİNDE AYNIDIR. AMA BOTANLILAR GENLLİKLE VE AĞIRLIKLI OLARAK KÜRTÇENİN KURMANCİ LEHÇESİNİ KONUŞURLAR.
Misafir - Mir AFRAN FİRİK

     13/07/2017 11:02

Kürtlerin en eski aşireti beyliği
Misafir - MİR BARZAN FİRİK

     08/06/2017 15:00

Bitlis azdo aşireti hakkında bilgisi olan varsa beni bilgilendirebilir mi? şimdiden teşekkürler
Misafir - bitlisli

     20/04/2017 16:20

SLM OLSUN TÜM BOTAN AİLESİNE
Misafir - KURMANÇ ŞAH ALÇAY

     23/03/2017 16:15

SLM OLSUN BOTAN AŞİRETİNE
Misafir - MİR DESTAN FİRİK

     22/03/2016 12:26

Slm Botan Aşiretine
Misafir - DENGİR MİR BOTAN FİRİK

     08/01/2016 19:14

botan aşireti en büyük aşiretlerden birisidir...oğuzların üçok kolundan büğdüz boyundandır. dicle kürtlerinin 2 büyük kolundan birisidir..dili ise kurmançi dir. bu kürt aşireti bölgeye ilk göç eden türklerdir.
Misafir - oğuz

botan kelimesi     06/10/2015 00:07

botan uygurlarda tarım aleti olarak biliniyor. uygurlar botani çocuklarına isim olarak vermişler.
Misafir - emre

     02/08/2015 11:40

arkadaşlar şeref nameye gure diyorki riwayete gure botan mirleri hz ğalidein oğlu suleymane soyundadir diyorlar riwayet 2 yine şeref name diyorki botan mirleri zerdeşt dine bağli diler allah v taala unlari islamyetlerile şereflendirdiler ve musulman oldular rivayet 3 hz ömerin oğlu şuleyman filan savaşta şeh,t olmuş undan zoryet turememiş gercek 2 inc rivayetier bunlar zerdeş dininden islamyete gecmişler bunlar teredudsus kurtdirler
Misafir - serkan

     02/08/2015 11:29

arkadaşlar şeref nameye gure diyorki riwayete gure botan mirleri hz ğalidein oğlu suleymane soyundadir diyorlar riwayet 2 yine şeref name diyorki botan mirleri zerdeşt dine bağli diler allah v taala unlari islamyetlerile şereflendirdiler ve musulman oldular rivayet 3 hz ömerin oğlu şuleyman filan savaşta şeh,t olmuş undan zoryet turememiş gercek 2 inc rivayetier bunlar zerdeş dininden islamyete gecmişler bunlar teredudsus kurtdirler
Misafir - serkan

botan aşiretleri     15/07/2015 19:44

eski kaynaklara gitiğiniz zaman belki insanliğin turemesi botan ve mezopotamyade olmuştur kurtlerin atalari qardolar godiler metler huriler ve bunu dahda çuğalta biliriz asesen kurt aşiretlerin çuğu botan kokenlidir kaynak ve merkez orasidir ama yakin tarihte iki buyuk aşiret vardi birisi dumbili ikincisi mahmudi veya mahmuli veya mehmeli bu arapca osmanlica veya fariscade değişiyorhata son asirde haci rehmeli olarakta eklemişlerdir butun bunlarin kukeni mahmudi dirbu iki aşiretin buymesi ve başka aşiretlerin doğmasina sebepyet vermiştir bunlar genelikle guney doğu ve doğde vebir kismide surye irak ve irande yaşarler bunlarin çoğun kokeni botan aşiretleridir
Misafir - serkan

     12/07/2015 06:34

ZIkte ler Botan asiretindemi?
Misafir - esmer

Botan      12/07/2015 06:16

BOTAN, BUTI< BUTIKI< BOTI-BUTIKAN-BUGTI ismlerinin ayni oldugunu dusunuyorum. Kokleri bugunku Kzey Kurdistanda olmus ve Kurdistanin ilk yerlesik halkidir.
Misafir - esmer

Boian     09/07/2015 21:52

Botian aşireti bingöl genç merkezli bir aşiretir aynı zamanda kendi içinde bir çok aşireti ayırı örneğin bir kawarlı ben botianlıyım der yada bir zikteli yada bir azıj yada bir selvili yada bir mistanlı ve ayrı eten kücük bir parça kalan botian aşireti günümüzde diyarbakırda yaşarlar 300 / 500 bin nufüsü vardır akraba bağları çok kuvvetli yukkarıda saydıklarım tüm aşiretler bir birini tanır yaslarını hasta ziyaretlerini v.s sosyal durumları ortaklaşa paylaşırlar .Şehy sait isyanı en büyük desteği veren aşiretin Kirdi(zazaki dimili) konuşurlar. yaz mevsimi büyük bir kısmı bingöl genç ilcesine gider diyarbakır kulp lice bir kaç köyünüde kaplar botian aşiretleri
Misafir - Server

Botian     09/07/2015 21:21

Ben bingöl genç botian aşireti üyesiyim. botian (kavar mıstan zikte az selvi 9 kapsan birde ayrı eten botian var toplam nufusumuz 300 binden fazladır aslen cizreliyiz dedem 138 yaşında ölmeden eve cizeye giderdi 8 deden gelen akraba kuşakları vardı bizim ilk yerleşim yerimiz diyarbakır karacadağ aşiretimiz kavar kolu ise son aşama olup diyarbakırın fethinde yer almıştır. Kesinlikle kurmanclık bizde yoktur.
Misafir - Usar

botan     16/05/2015 21:00

ben botan aşiretine mensup siirttin eruh ilçesinden ahmet yaptığım araştırmalara göre kürt tarihinin gelmiş geçmiş en büyük aşireti botan aşiretidir botan aşiretinin en büyük beyide bedirhan beydir
Misafir - ahmet

aşiret     11/05/2015 15:03

merhaba ben bekir demir botan aşiretlerine slm bende botan aşiretindenim bitilis yaklaşık botan bölgesinde 12 aşiretten olmaktadır osmanlı zamanında cizre bölgesine girince bizi o bölgeden kaldırıp türkiyenin her tarafına mesela bitlis siirt van muş elazıg türkiyenin dogu ve güney bölgelerine botan aşiretini gönderdiler bütün botan aşireti birbirini kaybeti halit bin velid soyundadır bilgilerri olan bizimle paylaşsın
Misafir - bekir

kardeş     06/04/2015 02:22

şıkak aşiretine bağlı şewi aşireti mensubu olarak kardeş aşiretimiz olan botan aşiretine vandan saygılar sunarız.çakırbeyli
Misafir - şevi

     30/12/2014 22:52

Merhaba ben erzurumda yaşayan 60 haneli aileyiz delerimiz kagizmanda gelmişler kürt kökenliolduk larini söylerler hz halidin soyundan geldikleri soyler yaptığım araştırmada botan aşiretide hz halitin soyundan geldiyini söylüyor bizim 5inci dedemiz haydar bu konuda bilgisi olan bana yardımcı olsun
Misafir - Sıddık Koçoğlu

     19/12/2014 16:06

iyi günler dostlar! Ben Azerbaycandan Baküden yazıyorum. Aslen Şehrili tayfasındanız. Dede-babadan hep Azeri Türkçesinde konuşmuşuk. Türklük bilinçimiz çok güclü. Kep Boz Kurttan geldiyimizi düçünmüşüz. Ama son zamanlarda hem anenevi olarak Azerbeycanın kürtler yaşayan bölgesinden oldugunuz için hem de bizlere şakayla da olsa kürt demelerinden etkilenerek araştırmalara başladım. Şeref han Bitlisinin kitabında Şehrililerin bir kürt kavımı oldugu o zamanlar Türkiyenin güneydogusunda yaşadıkları söyleniyor. Ama yaşlı nesil Şehrililere de sordugumda hep Türk asıllı oldukları kürt olmadıklarını söylüyorlar. onlar da dedelerinin ve ninnelerinin hep Türkçe konuşduklarını söylüyorlar.Dışarıdan hep Kürt gibi görünsek te Azeri Türkü olduklarını söylemişler.Bildiyim o ki Şehrililerin çogu İranda yaşıyorlardır.Bu sahada bir bilgisi olan varsa paylaşmanızı rica ediyorum. salıcalıklarla
Misafir - Arzu Abasov

botan aşiretleri     15/11/2014 12:11

1800 lerde iki tane buyuk aşiret botande vardi birisi mahmuli veya mehmeli aşireti de dene bilir ikinci aşirete cumbuli aşireti vardi 1800 lerde kurtistan federeasyonu ağirlili olarak bu iki aşiretin üzerinde ve yardimile kurulmüştur tabiki bunlarin içinde yezidi aşiretleri keldani aşiretleride vardi tabi bu aşiretler buyumuş ve bu aşiretlerde yeni aşiretler turenmişler
Misafir - serkan

     15/11/2014 12:55

peygamber efindimizi vefatinden sonra hz omer zamaninda araplar kurtistan bulgesine girdiler kurt halkin dini serdeşti 643 44 45 te bazi kurt aşiretleri islamyeti kabul eti bazi kurt aşiretleri zerdeş dini üzerinde kaldi tabiki araplar zerdeş dini ortade kaldirmak için ve islamyeti genişletmek için bazi kurt aşiretleri arap aşretlerine bağliyarak islaamyetin gelişmesi için kurt aşiretlerine secereler verdiler bazlara siz imami xalid soyundasiniz bazileri omeri bazlarina huseyni ve seydi unvanlari verdiler zaten şeref nameyede baktiğiniz zaman hep rivayete gure soylenmiştir şu andaki soylenişe gure kast etmektendir kurtistandeki aşiretleri bu şiklde araplara bağliyarak asimlemeyi hizlandirmak ve islamyeti geliştirmek kurtler üzerinde yapilan bir uyundur
Misafir - serkan

BOTAN AŞİRETİ     13/10/2014 15:31

TÜM BOTANLILARA SELAM OLSUN BENDE BOTAN AŞİRETİNDENİM ELAZIĞDAN YAKLAŞIK 2500 KİŞİLİK BİR KABİLEYİZ ELAZIĞDA BEN ARAŞTIRMA YAPIYORUM AMA ÇEŞİTLİ RİVAYETLER VAR AMA BEN YİNEDE ARAŞTIRMALARIMA DEVAM EDECEM İNŞALAH
Misafir - VEHBİ

YANLIŞ     01/04/2014 03:58

HER BİGİ DOĞRUUDUR YANLIŞMIDIRN DEĞERLENDİRİN ERUX ERUH BU NE ŞİMDİERUHUN ESKİ ADI DİH DEHE VEYE DEH DİR
Misafir - BOHTİ

.

H.Abdurrahman KEDALİ
(Bilgi, Sayfası)
DÜŞÜNDÜREN MİZAH KÖŞESİ
ŞAİR VE YAZARLAR KÖŞESİ
Site Haritası
FIKRA KÖŞESİ