• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/semskiasireti
  • https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fsemskiasireti.com%2F%3FSyf%3D26%26Syz%3D1002%26%2FB%25C3%259CT%25C3%259CN-A%25C5%259E%25C4%25B0RETLER%25C4%25B0N-TAM-L%25C4%25B0STES%25C4%25B0-VE-DETAYLI-A%25C3%2587IKLAMALARI%23.UtFEtYrXtl0.google_plusone_share&t=B%C3%9CT%C3%9CN+A%C5%9E%C4%B0RETLER%C4%B0N+TAM+L%C4%B0STES%C4%B0+VE+DETAYLI+A%C3%87IKLAMALARI
  • https://www.twitter.com/semski_asireti

SONSUZA KADAR BARIŞ VE KARDEŞLİK İÇİN EL ELE

Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi28
Bugün Toplam1924
Toplam Ziyaret2618296
ŞEMS KİMDİR
ŞEMSKANLILARIN TARİHİ
ŞEMSKANLILARIN SOY AĞACI
BÜYÜKLERİMİZ
DRAMATİK HAYATLAR
SİTEMİZİ BEĞENİN
Saat

CELALİ AŞİRETİ

..
Fotoğrafta Neredeyse bütün Kürt coğrafyasına yayılmış olan Celalî Kürtleri 20. yüzyılın başlarında Doğu Kürdistan’da bir ayaklanma sırasında toplu halde bir arada
 
Bu aşiret İran Türkiye ve Rusya üçgenindeki Aras Nehri arasındaki Ararat dağları ile Maku ilçesindeki Kalini tarafındaki  Sukar arasında ve doğu anadolunun kuzeydoğu ve doğu bölgelerinde yaşarlar. Erzurum, Kars, Ağrı, Muş Malazgirt ve Vanda oldukça sayıları fazladır.
Mesaliku'l Absar isimli eserde, bu aşiretin isminin Kelaliye ve gelaliye isminden türediğini yazar.Bu aşiretin yurdunun Danterk ve Şehresora yakın olan Nihavend (Bazı kaynaklarda bu yerin ismi Datırsık olarak geçer) olduğunu ifade ederek buradaki aşiret guruplarına Seyf gurubu denildiğini ifade eder. Kelaliye veya Gelaliye aşiretinin savaşçı erkek sayısının  çok fazla olduğunu cesur bir aşiret olmasının yanında  hem kendilerine hemde komşu yörelerdeki kürtlere emirlik yapan bir hükümdarları vardı ifadeleri kullanılmaktadır.
Bu aşiretin bilinen  Liderlerinden biri Şerafeddin ismindeki zattır. Bu bey Memluk Sultanları zamanında  yaşamış ve  1250 yılında Hewlêr (Erbil) valiliğinde iken bir Moğol askeri tarafından öldürülmüştür.
Kökleri çok eski  olan bu aşiret tarihte bir çok devlet içinde önemli  yerlerde bulunmuş ve ağırlıklarını  her dönemde hissettirmişlerdir.
1606 Yılında Anadoluda Celaluddin isminde biri liderliğinde isyan baştatıp, daha sonra Kuyucu Murat Paşa'ın peşlerine düşmesi ile Osmanlı bölgesinden  kaçan Celaliler ile aynı aşiret olup olmadığı bilinmiyor. Ancak Anadoludan kaçan bu Celaliler'in 20,000 kişilik bir gurubu İran içlerine kaçtılar Şah bunların 8,000 adedini Bradost aşiretinin içine yerleştirmek istedi.Bunun için Hasan Han  komutasında  bir orduyu Emir Han'a gönderip, kendisinin bu ordu ile yeni gelen Celalilere refakat etmesini istedi.Fakat Emir Han Bu işin akibetinden korkup, kendisine karşı Celalilerin düşman olmasını istemediği için  kabul etmedi.Daha sonra Diğer kürtler ve  İranlı kızılbaşlar ile birlikte hareket eden celaliler ile Şah Abbas arasında şiddetli çarpışmalar oldu.Sonuçta Hasan Han yönetimindeki Şahın Ordusu ağır bir hezimet aldı.

Ermeni Tarihçi Ş.X.Mıhoyan'a göre;M.S. 906 yılında Ninova (Musul) civarinda, Arap ve oğuz  baskılarına  karşı başlayan kürt isyanlarında, Celaliler Hazbani aşireti ile güçlerini birleştirip bu bölgeyi yerle bir etmişlerdir. Bu aşiretlerin öfkesini yatıştırmak için büyük  çabalar sarfedilmiştir. 

Kürt tarihinde büyük bir yeri olan Celaliler hakkında, İranlı Ali Ahmed ibn.Miskaveyh'in altı cilt'lik tarih çalışmasında  geniş bilgiler verilmiştir..
John S.Guest 1704 yılında Musul Eyaletini Celaliler'in yönettiğinden bahseder.
Celali aşireti, İran, Türkiye ve Rusya'nın sınırlarının kesiştiği üçgen bölgede Kürd aşiretlerinin en büyük aşiret konfederasyonlarından biridir. Bu aşiret konfederasyonunun mensupları Kuzey Kürdistan'da Büyük Ağrı ve Doğu Kürdistan'da ise Küçük Ağri Dağı ve Urmiye bölgesinde yaşıyorlardı. Ayrıca Celalilerin büyük bir sayısıda Kafkas bölgesine ve Sovyet Ermenistan'ına yerleşmişlerdi. Celalilerin bir kesimide Güney Kürdistan'da Şarezor bölgesine yerleşmişlerdi. konfederasyon olarak Celaliler;Maku ile Bazîd ve Kars arasında yaşarlar. Güney Kürdistan’daki Celalawendler ve İslam öncesi dönemlerde güney Zagroslar’da yerleşik olan Gelu’lar ile bağlantılıdır. Celalan, Celalî, Celilan, Celli, Gelli, Geloyî, Gelalan, Jelalan, Jelilî ve daha bir çok benzer isimle anılırlar. 
Celali aşireti kendi içinde 40 kabileden fazla kollara ve her biride kendi için tayfa ve ailelere bölünmüştü. Bu aşiretin en önemli kabileleri Doğu Kürdistan'a yerleşmiş. Bunlar: Xalikanlu, Eli Mehweli, Cilikanlu, Qendkanlu, Hisu Xelef, Sakan ve Misirkanludur.
Ancak belgeli kaynaklara dayanmamasına rağmen halk arasında  bilinen Celali Celali aşiretinin kolları şunlardır. 
1-Hesesori Aşireti
2-Saki Aşireti
3-Keskoi Aşireti
4-Sori Aşireti
5-Koti Aşireti
6-Keçeli Aşireti
7-Kendiki Aşireti
7-Cıniki Aşireti
8-Geloyi 

Sayılan bu aşiretlerin Celali'lere bağlı aşiretler olduğu sadece sözlü anlatımlara dayanmaktadır.


1892 tarihinde Rusya’dan Bayezid’e gelen Zilanlı ve Celali aşiretleri için arazi tespiti yapılamadığından gelenlerin sefalet çekmekte olduğu belirtilmiştir. Aynı zamanda kış mevsiminin de yaklaşmakta olması nedeniyle iskân işlemlerinin hızlandırılması istenmiştir. Bu amaçla bir an evvel bir komisyon kurularak, yeterli ve uygun yerlerin tespitiyle acilen iskânın tamamlanması emredilmiştir.

Büyüklüğünden dolayı kısım kısım iskân edilen  Celali Aşireti, İran ile Osmanlı Devleti arasında sürekli olarak sınır sorunları yaşanmasına sebep olmuşsa da Osmanlı Devleti kendisine sığınmış olan bu insanları geri iade etmeyerek iskâna tabi tutmuştur. Örneğin 1893 tarihinde Bayezid’in Cebekent ve Türkmen köylerine 30 hane Celali aşireti iskân edildiği tespit edilmiştir.

Devlet, kefalet ve senet alarak bu kişilerin sınır ihlalleri yapmalarını, uygunsuz hal ve hareketlerde bulunmalarını önlemeye çalışmıştır.

.
Celali Aşireti’nin büyüklüğü ve büyük bölümünün İran’da olması nedeniyle aşiretin nüfusu tam olarak tespit edilememiştir. Bu durum da Erzurum Vilayeti’nin toplam nüfusunun tam olarak tespit edilememesi sonucunu doğurmuştur. Nüfus konusuyla ilgili olarak kaleme alınan 1888 tarihli bir belgede, Erzurum nüfusunun Celali Aşireti müstesna olmak üzere yaklaşık iki yıldır tamamlandığı ve adı geçen aşirete nüfus meselesinden dolayı ceza verilmesinin bunların yeniden İran’a gitmelerine sebep olacağından cezanın ertelenmesi istenmiştir.
.
Osmanlı ülkesine muhaceretle gelen bazı grupların iskân işlemlerinin hızlandırılması için bu grupların Hamidiye Hafif Süvari Alayları kapsamında olup olmadığının önemli olduğu tespit edilmiştir. Osmanlı ülkesine hicret edecek alay mensubu aşiretlerin akrabalarının iskânlarının kolaylaştırılması için acil tedbirler alınmıştır.

Kaynak:BOA. Dâhiliye Tesri-i Muamelat ve Islahat Komisyonu Muamelat Kısmı Belgeleri 

Bu aşiret, 19.yüzyılın sonunda ve 20.yüzyılın ilk ilk dönemlerinde yarı göçer bir yaşam sürdürüyordu. Fakat, Celalilerin göç şekli, hem düzenli ve hemde tespit edildiği şekilde yürüyordu. Kış mevsiminde , Celaliler, Rusya'nın sınırlarına ve Aras nehrinin çevresine göçediyorlardı. İlkbahar'da ise Celaliler Türkiye ve İran sınırındaki Siyahçeşme çevresine geliyorlardı. Celali aşiretinin üyeleri yiğitlikleriyle namlarını salmışlardı. Onlar kendileriyle gurur duyar ve yurtlerini severlerdi. Celaliler özgürlüğü çok seviyorlardı. Dinsel olarak da Celaliler Sünni mezhebine bağlı ve dindar insanlar olarak tanınıyorlardı.

İRAN KÜRDİSTANINDA CELALİLERİN DRAMI:

1930’lu yıllarda Celaliler  aynı diğer kürt aşiretleri gibi, İran-Türk sınırının her iki yanında yaşıyorlardı. Yazın müsait buldukları bir ülkede yaylaya çıkıyorlardı, kışın ise öteki devletin vadilerine iniyorlardı. İran Kürtlerine paniranist politikaları zorla ve kabaca dayatan İran yönetiminin, İran Kürdistan’ında, doğal bir biçimde oluşmuş olan bir yaşam tarzını ihlal etmesi ve bozması, İran Kütlerinin bir tepkisi olarak ulusal duyguların kabarmasına yol açtı.

Celali aşiretinin İran Kürdistan’ından İsfahan’a iskan edilişinin hikayesi, Rıza Şah yönetiminin Kürtlere ilişkin politikalarına tipik bir örnek olarak gösterilebilir.

Genelde Ağrı Dağının doğu yamaçlarında yaşayan Celali aşireti, Türkiye’deki Kürt isyanlarının değişmez iştirakçisiydi. Celalilerin yaşadığı, İran’a ait topraklar, Türk askeri birliklerinin ulaşamadığı yerlerdi. Türk ordu birlikleri ile girdikleri çarpışmalarda yenik düşen Kürt birlikleri geri çekilirken bu yerlere geliyorlardı. Daha sonra buradan, Türk-İran sınırı boyunca giden patikaları izleyerek kendi yerlerine dönüyorlardı. Bu yüzden 1929-1932 Kürt isyanlarından sonra Türk makamları, Ağrı Dağının İran’a bakan yamaçlarının Türkiye’ye verilmesini ve Celalilerin İran’ın içlerine iskan edilmesini, sonunda İranlılarda kabul ettirmişlerdi. 1936 yılında Celaliler, Kazvin ve İsfahan’a dağıldılar. Bu iskan sonucu Celali aşiretinin %40’ı yaşamını yollarda yitirmişlerdi ve beş yıl süreyle yarı aç yarı tok acınacak bir yaşam sürdürdüler. Ancak 1941 yılında Rıza Şah’ın tahttan indirilmesinden sonra Celali aşiretine dönüş izni verildi. Ne var ki, Celaliler eski yerlerinde, kendilerinden müsadere yoluyla alınmış topraklarının yeni sahipleri ve sakinleri ile karşılaştılar.

Bütün kürt önderler hapishanelere kapatılmış olduğundan, bütün iktidar olanca imkânlarıyla zaman içinde adım adım İranlı memurların eline geçmişti. Kürtçe konuşmak şöyle kalsın, ulusal kıyafetlerle dolaşmak bile, yurtseverlik karşıtı duyguların tezahürü gibi değerlendiriliyordu. Kürtler “gereği gibi kültür geleneğinden yoksun İranlılar” olarak ilan edilmişlerdi. 

HAMİDİYE ALAYLARINDA CELALİLER:

Sultan Abdulhamit'in  1893 yılında kurduğu Hamidiye alaylarında da aktif rol oynamışlardır. Hamidiye Alaylarında Doğubeyazıt   örtülü kışlağı Bölgesinde 305 Suvari ve 370 Piyade olmak üzere 675 kişi, Doğubeyazıt Şeyhlu Kışlağında ise 300 Suvari ve 240  Piyade olmak üzere 540 kişi ile görev yapmışlardır

AĞRI "XOYBUN" İSYANINDA CELALİLER:

Ağrı Dağı Hareketinin önderliğini yapan (xoybun) tarafından bölgeye olağan üstü askeri başkan olarak gönderilen Kürt yurtseverlerinden biride İbrahim Paşa olarak tanınan ibrahimé Heski  (Hesıké)dir. Telolu Celali Aşiretinin reisi olan İbrahim Heski(halk arasında ibrahimé çargurçık yani dört böbrekli yiğit olarak tanınır.) mahiyetindeki kuvvetleri örgütlemiş ve 1927 yılında Ağrı taşrasının sivil yönetimini kurmuştur.Yani ağrı direnişinin önemli unsurlarından biri idi.

Ağrı Dağı hakeretinin önderliğini Hoybun tarafından bölgeye olağanüstü askeri başkan olarak gönderilen –Kürt yurtseveri İhsan Nuri yapmıştı. İhsan Nuri paşa , İbrahim Paşa olarak tanınan Telolu Celali aşiretinin reisi İbrahim Heskinin (hesiki) kuvvetlerini örgütlemiş ve 1927 yılında başkanlığını İbrahim paşanın yaptığı Ağrı taşrasının sivil yönetimini kurmuştu, ayrıca o sırada şahlık rejimine karşı İranda silahlı mücadele vermekte olan İsmail Ağa simko ile ilişki kurmuştu. Kaynak:
Muhammed Emin Zeki Beg (kürtler S:382) ve Celali aşireti facebook sayfasından kısmen alıntı.


BAŞKA BİR ARAŞTIRMA:

Celali aşireti ile ilgili  Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden Cengiz KARTIN'IN  "Atatürk'ün Milli Mücadele döneminde Kürt Aşiretlerine yönelik Siyaseti" isimli hazırlamış olduğu Tez'de  şu bilgiler mevcuttur.
Muş’a baglı merkeze yaklasık 24 km. uzaklıkta 375 hane ve 2.050 nüfuslu bir köy olan Kırköy’de yasayan Celalilerdir. Asiretin ayrıca Bitlis ve Muş’ta bulunan 10 binin üzerinde mensubu vardır. Asiretin kabilelerini susekilde sıralayabiliriz:

Kabile                        Nüfus
Sersem kabilesi            800
Suvar kabilesi              300
Teter kabilesi                50
Sıhlar kabilesi                60
Kuri kabilesi                  50
Toti kabilesi                     200
Siirtli kabilesi                 25
Hali kabilesi                100
Kurmaçlar kabilesi        200

Kırköy, Bürikanlılar gibi tek asirete baglıdır. Asiret reisi Hacı Mecid Aga iken onun ölümü üzerine oglu Faik, asiret reisligini devralmıstır. Asiret reisliği babadan oğula geçen bir sistem izlemektedir. Yalnız, evlatlar veya ölen ağanın en yakınlarından tahsilli biri, yerini alabilmektedir. Yani belirli bir silsile izlenir. Celalilerin de bir silsilenamesi mevcuttur. Ancak Prof. Dr. Orhan Türkdogan’ın asiret reisi Faik ile görüsmesinde, bu silsilenamenin Faik’te degil, Hasköy ilçesinde Sıhlar kabilesinde bulunabilecegini asiret reisi Faik’ten ögrendigini ifade etmektedir. Celali asireti, Bürikan asiretinden farklı olarak “reis” yerine “aga” tabirini kullanmaktadır. Faik agaya göre, asirette eski kurallar bozulmus, saygınlıklar da ortadan kalkmıstır. Faik aganın ailesinde 20 kisi aynı çatı altında yasamaktadır. 65 yaslarında oldugunu söyleyen Faik Aga’ya “asiret” nedir? sorusunu yönelten Türkdogan: “Asiret, birlik, beraberlik ve güç demektir” cevabını almıstır.
Gerçekte, asiret kimliginde bu yapısal özellikleri gözlemek mümkündür. Asiret, mensupları tarafından bir “devletçilik” biçiminde algılanmaktadır. Her asiret reisi ya da agası kendi cemaatini, topragı ve mahiyeti bulunan bir küçük devletçik kimliginde kabul eder. Asiret mensuplarının töre ve yasa gibi kaide ve nizamları asiret temsilcilerinde aramaları güç kaynagını agada toplar. Bu durum çogu kez, asiret mensuplarını ikili düsünmeye iter. Eger, fert asiret dısında ise polis ve jandarma nizamına, degilse reis veya aganın gücüne uyum saglamaya çalısır.

Asiret,  önemli kisiler de yetistirmis durumdadır. Menderes Hükümeti döneminde Gıyaseddin Emre ile kardesi Kasım Emre milletvekilligi görevini yürütmüs;  Baki Duygu, Altınordu Belediye baskanı olmus, Gıyaseddin Emre’nin oglu Petrol Genel Müdürü ve Halk Bankası Genel Müdürlügünde bulunmuslardır.
Orhan Türkdogan’ın yaptıgı arastırmalardan çıkardıgı sonuç bu önemli resmi görevlere ragmen, asirete aidiyet duygusu hiçbir zaman egitim veya kültür süreci içerisinde kaybolmamıstır. Birey, ne kadar yüksek bir mertebe elde etse de “ben su aşirettenim” diyebilmektedir ki asıl asiret olgusu herhalde bu olsa gerektirBU SAYFA İÇİN YAPILAN YORUMLAR:

MEHMET,
Konu : celali

Mesaj: celali ismini galala dan almaktadır.Araplarda g harfi olmayınca yerine c harfi kulanılmış.Irak taki galala dağ silsilesinde iksmet ettikler için,clali denilmiş galalalılar anlamına gelir.Hamidiye alayları zamanındaki celali ismi bundan esinlenerek bırakılmıştır.

 
celali     20/11/2012 22:43
 
celali aşireti milattan 2600 sene önce güney kurditanda kerkuk şehrezor senendeşt arasında dewletu cellu adında bir devlet kurmuşlardır celali kelimesi ordan gelmektedir celalı bir aşiret degil bir konfederesyondur 2 0 yakın kolları vardır xelkanlı bilxıkanlı mısrkanli sakan kotan soran hasesorı geltoyı conkı kındıkı hesoxelefı elemıholı ve benzerleri celaliler sert mizaclı zulme karşı direnen bir toplum onun içindirki sürekli komküjin ve göçe zorlanmışlardır bu iranın en uzak kenti olan meşhed ve koçan adlı ve 7 vilayetten ibaret mintika anadolunun çeşitli bölgelerinde zorunlu göçe tabi tutulmuşlardır
Misafir - kerem
UYARI: Bu sitedeki bütün materyallerin her hakkı saklıdır. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz ve kopyalamak suretiyle elektronik ortamda kullanılamaz ve kitaplaştırılamaz. Not:Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan www.semskiasireti.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz...

Paylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   60952 kez okundu

Yorumlar

Celal asireti     18/10/2016 13:25

SELAM TÜM CELALI MENSUPLARINA.BEN MUŞ BULANIK ELMAKAYA KÖYÜ (LETER) LİYIZ. YUSUF GULEC'İN OĞLUYUM. XELKAN KABİLESİ HASO XELEFİ MENSUBUNUM.TÜM YAKIN AKRABALARIMIN TANIŞMAK VE YAZIŞMAK İSTİYORUM. CELALI ASİRETİ HAKKINDA BİLGE İNSANLARDAN BİLGİ ALMAK İSTİYORUM. KÖKÜMÜZÜN İRAN ÖRTMEYE VE MAKUL BÖLGESİNDEN GELDİĞİNİSAN KÖYÜMÜZÜN ZİLİKE ZANK VE MEWLİ KOYÜ OLDUGUNU BUYUKLERİMDEM DUYDUM.TEL NO.05354085374.AYDIN ILI UMURLU BELDESINDE OTRUYORUM.TUM CELALI MENSUPLARI BU NUMARADAN BANA ULASABIRLER.SAYGI VE SEVGILERIMIMLE.
Misafir - TAHSİN GULEC

Hese neke ler     25/07/2016 05:10

Mala hese neke torunları şu anda İstanbulda yaşayan İzmirde yaşayan ağrıda aydında yaşayan torunları yıldırım atik güç kadagan urtekin demir çeçen VB bir kaç ailedır sakanlarin en savaşçı ailesi hese neke lerdir
Misafir - Simko

     11/07/2016 23:58

Şev baş hevalno Valahi bende muş bulanık hoşgeldi köyünden qalılerden adem çok akraba var ağrı Erzurum İran ırak ne mutlu biZe .
Misafir - Adem uyğaö

beli ezji celaliyi gotime      13/06/2016 22:31

emji celaliyi gotine emji muş bulanıkı diji slawu hurmet ji geli kurdi bi rumetra
Misafir - qesim

celali aşireti      13/05/2016 17:27

biz celali aşireti mısırki kolundanız 1915 te dedemin amcası almanlar tarafından afyon karahisarda almanlar tarafından göturuldu dil bildiği için bugune kadar herhangi bir haber alamadık şu anda muş merkeze bağli yaygın beldesinde oturuyorum eski ismi mexdi olarak bilinen belde muş merkeze 30 km uzaklıktadır bütün celali aşiretine selam olsun iletişim 05327090773
Misafir - orhan

( :)     13/01/2016 21:43

Sako arkadaşım bende Kars KAĞIZMAN da duyduğum bir amcanın lakabıda SILA KAFIRI YMİŞ yani asıl ismi Abdülmecit Kızıltaş ona ulaşırsan bence daha detaylı öğrenebilirsin
Misafir - Celali

     26/12/2015 22:00

Bende kürdüm ama 40 sene önce ki atalarından utanıyorum lanet etmiyorum ama ihanet çi diyor m anlayın
Misafir - Çini

sako     26/12/2015 20:13

CELALI AŞIRETINDENIM SAKAYIM BIZIM BUYUKLERIMIZIN BIR HATASI NEDENIYLE OLUMSUZ BIR KAVGA NEDENILE IRANDAN KARS KAĞIZMANA GÖÇ ETTIK O GUNDEN BU GUNE TURKIYEDE YAŞIYORUM MALA ELABOZXARI AŞIRETIDENIM DEDEMIN ANLATIĞI KADARIYLA BIR KISIM AKRABAMIZ MUŞTA BULUNMAKTADIR BIDE BAŞKA BIŞE BELIRTMEK ISTIYORUM ISMINI VERDIĞIM AŞIRETEN ÖZUR DILIYORUM MALA SILA KAFIRIMIŞI DUYDUĞUM KADAR ONLARDA CELLALI AŞIRETINDEYMIŞ ONLARDA IRANDAN YAŞIYORLARMIŞ ONLARDA HER KIMSE VARSA BANA ULAŞIRSA SEVNIRIM.HEPSINE VE HEPINIZE SAYGILAR SELAMLAR...TEL NO 0544 933 0230
Misafir - TEKİN

Barolar     21/12/2015 00:21

Hevalno slav biz kars ardahan cevresinde barolar diye isimlendiriliyoruz babam celali'lerden geldigimizi soyluyor barolar hakkinda bilgisi olan bir arkadas yazabilir mi buraya bilgisi var ise
Misafir - Baro

     12/12/2015 11:15

Ağrı/Doğubayazıt Hesesori->Mala Wali.
Misafir - Ahmet

celali aşireti     11/11/2015 00:57

Ben celali aşiretindenim suruc kobani de yaşıyorum mala majid suleyman ve mala cindi suleyman bizim çok akrabalarımız muşde var ama kayıp muş den celali aşirekinden kimse varsa beni arasınlar 05412009344 yada bir bilgi
Misafir - şiyar celali

Aşiret     06/09/2015 12:54

93 harbınde Mahacir Celali Aşiret olan akraballarımla tanışmak istiyorum aşağı bodi köyü yukarı bodi Köylerinde yasamış olan akrabalarım yazabilir. 5324735265 ulaşırsanız sevinirim
Misafir - Hasan

Celali göçü     06/08/2015 01:45

Ailem karstaki köylerine Revan mı Ravan mı diye bir yerden göç ettiklerini söyledi bilen biri varmı Revan Ermenistanda Ravan İranda bu yerleri daha önce işiten var mı.
Misafir - QARS Celali

Celaliler     29/07/2015 22:51

celali aşiretinin başındaki önemli isimlerden biride SAKO dur. İran tarafından türkiyeye geçmiştir. Alemhoi de celaliye baglı bir kabiledir. Teloilerde aynı şekilde, kımikiler,şemikiler,bozolar,soriler,kotiler ve mametkilerde celali aşiretine baglılar.bu yazdıklarım ıgdır ve çevresi için geçerlidir. batıda yaşıyoruz. aşiretçilik bitti ancak geçmişimizi bilelim en azından.
Misafir - sinan

celali     05/07/2015 15:09

ben adilcevaz bitlisten selcuk günaçtı aşiretimle gurur duyuyyom
Misafir - selcuk günaçtı

gerçek celali kim     12/06/2015 00:15

sizlere belkide hiç bilmediğiniz bir hikaye anlatmak istiyorum ben celeli aşiretini araştırırken şunu öğrendim celalilerin gerçek vatanı evet şaşıracaksınız celaliler köroğlunun soyundandır gerçek vatanı bolu ve çevresi yani hiçte düşünmediğiniz gibi sürgünle doğuya ordanda irana göçe zorlanmışlar
Misafir - hasan

celali     13/05/2015 03:33

ben keçeli aşiretindenim zelzele demir facebook ekleyin
Misafir - yunus emre demir

celali     13/05/2015 03:29

slm arkadaslar benim soyum celali aşiretindendir ama bundan 95 sene önce kan davasından sonra ağrı taşlıçaydan göç ettik celali aşireti şu anda bölünmüş bir şekildedir ve çok soylu bir aşirettir ve genellikle demir ve aslan soy ismini taşırlar ve pileki aşiretide bunlardandır saygılar
Misafir - yunus emre demir

edirneli celali     01/04/2015 14:16

resit aganın torunuyum surgunden gondermısler bızı edırneye heppınıze slmlar
Misafir - koray

bilgi     30/03/2015 15:18

bütün celali we koceki aşreti slm olsun facebook da keceki fun club war ordaya dawet etyrmm hepinize
Misafir - Hamit

Celali mametka     03/03/2015 13:08

Celali aşiretinin mametka kolundanım IĞDIR/TUZLUCA 76
Misafir - tolga

     21/02/2015 17:20

bende celali aşiretindeyim nerden dogdugunu ve nasil gelişdigini merak ediyorum firat3634.frb@gmail.com bilgi baylaşmak isterim
Misafir - fırat

celali aşireti     08/02/2015 23:44

Nuseybinde yaşayan mala hemo celalı oldüğunu bilyorum.benimle temasa geçerlerse daha fazla bilgi verilecektir. her hafta akşam saat 21 de denge tv de diruk u çand programında bilgi veryorum.
Misafir - kerem serhatlı

aşiret     31/01/2015 20:45

Celali aşiretinin şemka kolundanım Iğdır tuzluca
Misafir - emrah

     31/01/2015 20:05

Ben celali aşiretinin şemka kolundanım slaw
Misafir - ığdırlı

celali asireti     17/01/2015 11:14

Asiretimiz birlessin zorspas hewalno
Misafir - feyat meke

aile fertleri     04/12/2014 11:05

merhaba celaliler ben mardin nusayinden ben cıme celaliin oğlu hamoye ahmed torunuyumyani bizim mardin bölgesinde hamo yani mala hamo veya mala mıhe olarak biliniriz bizim aile tarihimiz çok çok eski yıllara dayanıyor benımde pek fazla bilgim yok ama buyuklerimden duyduklarımdır bunlar soyumuz iran dan gelmedir soanra da dedelerimiz 4 kola ayrılmış kimisi ağrı doğubeyazıt a kimisi vana kimisi muşa göç etmiştir bizimde dedemiz mardine göç etmiştir bu konuyla ilgili fazla bili bilen arkadaşlarımız varsa benımle irtibata geçiniz mala hamo ailesi istenmez_23@hotmail.com bu adrese irtibata geçiniz
Misafir - erhan aslan

bilgi     14/11/2014 15:49

Ben van da oturuyorum celalinin bilxikankolu mala ame ailesindenim benim gibi olan varmı akrabalrimi cokmerak ediyorum uzak dustuhumuz için tanımıyorum.bilginize herkese slmlar...
Misafir - van

Celali Aşireti     06/11/2014 10:17

Ben Muş Elmakaya:Diyer Adıyla :Leter Köyundenim bende palani Aşiretindenimm Tum Celali ilere Sayigı we Saygılar Gelk sıpas dıkım ::.Aptulazizi Erdogan
Misafir - Aptulaziz

     23/09/2014 23:34

ben saka asiretinin kimka kabilesindenim bız celali ve saka asiretini toplacaz IĞDIR
Misafir - memet

celali     17/07/2014 10:40

merhaba celali aşiretinden akrabalarım kollar felan boş iş genel düşünün hepimiz celaliden gelmeyiz ve akrabayız ben baba tarafından direk celaliyim dedemde ağa oldu. sonradan bizim aşiret dağıldı gibi oldu bağlılık kalmadı ama inşallah ben aşireti toplayacağım ben celalilerin tam ortasından çıkmayım ve bu yüzden kendimle gurur duyuyorum . annem hesesori babam ağa oğlu işte neyse sağlıcakla kalın
Misafir - celaloğlu ozan

Aşiret maşiret     14/06/2014 08:41

Dünya uzaya gitti siz hala aşiret maşiret peşindesiniz. Aşireti bir geçin millet olun, ondan sonra onu da aşıp dünya insanı olacaksınız daha :) Amerika da Avrupa da 77 millet bir yaşıyor. Kimsenin ne aşireti var ne aşirete ihtiyacı. İyilik olsun diye söylüyorum ha kimse yanlış anlamasın sonra...
Misafir - mi,safir

celali aşireti     02/06/2014 17:11

van erciş köyu o/60 celaliri di cevre koylerde celeli koyleri nufus coğunluğu celali olan köyler soskun.hacıkaş.erşet jore. erşeta jıre.eğsı.hespinek.mınever.komır.incesuy.ilani ğarğus.ilani.
Misafir - metin

     10/05/2014 13:26

CELALİLERİN sakan aşiretine bağlı kollar mala bozo mala hese neke mala ela bozxore Qatka mametkan kaleskan mala hoze seme mala yaguoi eledini mala bado mala reşa çele payala
osman gelooğlu

     10/05/2014 13:46

CELALİLERİN birxikan aşiretine bağlı kollar mala eme kecelan mala hosi koçol hesesori
osman gelooğlu

     10/05/2014 13:31

CELALİLERİN xelki aşiretine bağlı AŞİRETLER gelo i kesko i gelturan elyan mısırkan hindisa banuka plekan cumki soran elerihoi Qkatan bukan meyaka koruxcıya heso xelefa sule etima cindiyan elemıho karaçölü
osman gelooğlu

celali aşireti      10/05/2014 12:20

celalı aşireti 3 kola ayrılır helikan birxikan sakan xelki aşiretine bağlı kollar gelo i kesko i gelturan elyan mısırkan hindisa banuka plekan cumki soran elerihoi Qkatan bukan meyaka koruxcıya heso xelefa sule etima cindiyan birxikan aşiretine bağlı kollar mala eme kecelan mala hosi koçol hesesori sakan aşiretine bağlı kollar mala bozo mala hese neke mala ela bozxore Qatka mametkan kaleskan mala hoze seme mala yaguoi eledini mala bado mala reşa çele payala Qmkan giskan Qciruya deloya mala xicirağa CELALİ AŞIRETINE YAKİN OLAN BÜYÜK AŞIRETLER SUNLARDIR REDKAN SIPKAN CEMALLEDIRI HAYDARAN ADERRAN ZIRKAN CİBRAN BURUKAN AŞIRETLERIdir
osman gelooğlu

celaliler     27/04/2014 23:57

tüm celali aşireti mensubu arkadaşlara ve kardeşlere selam olsun kars kağızman altungedik köyü eski ismi çınameç
Misafir - erdoğan kızıltaş

celali aşireti      19/04/2014 16:43

celali aşireti dünyanın en büyük aşireti dir sürgün yüzünden türklüğü kabul eden celALİRİ SAYARSAK CELALİR BIR ULUSTUR YORUMLARDA BİR ARKADAŞ YAZMIŞ BEN GELOYİM BEN DE GELOYİ AŞİRETİNDENİM BU NUMARAYI ARAYIN 0532 785 47 78
Misafir - osman yanmaz

fghgf     09/04/2014 21:10

siz çok azsınız
Misafir - ghg

FIRIN USTASI     07/03/2014 17:35

Bütün celali aşiret akrabalarımızı selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Doğubeyazıt Ganisark köyü ve Unuzilerden Hacı İsa'nın oğlu HASAN. Kara fırın ustasıyım, odunlu her türlü fırın yapıyorum. Ekmek, pide, ayretten römork üzerine gezer seyyar fırın yapabiliyorum. Düğün, davetiye, toplantı her türlü sosyal faaliyetlerde istediğiniz yere fırını ayağınıza getiriyorum bu Dünyada bir ilk ! Bütün akrabalarımıza duyurulur Dünyanın ilk 4x4 fırını yapan HASAN USTA TEL NO ; 0542 685 20 58
Misafir - Hasan Konuk

asiret     24/02/2014 23:40

bu asiretimize her zaman sahip cikmaliyiz simdiki donemde her sey bitmis bence artik toparlanmali eskilerimize sadik kalmaliyiz. saffet avci.. sori
Misafir - saffet

celali aşireti     20/02/2014 19:00

Mardinin nusaybin ilçesin e bağlı tepeören( gûnde celal ..)köyünden olup 1826 da,osmanlı katliamlarından dolayı,göç etmek zorunda kalmışlardır.ilk yerleşim yerleri ise erdoğdu (bezek ê) dirim(şahban ê)tepeören(Gûnd ê CELAL) dir.
Misafir - ekrem aslan

çağlar ağa     17/02/2014 00:29

celalilerin soyundan gelen ve nusaybinde mala hamo aşiretinin mensubu çağlar ağaya selamlarımı göndermek istiyorum .iyiki varsın ağam
Misafir - son ağa

açıklama     17/02/2014 00:07

şimdi arkadaşlar celalilerden bahsederken mala hamoyu esgeçmek olmaz nusaybin ve çevresinde koçeke bölgesinin lideridir bu topraklarda celalilerin temsilcisi dir. suriyeye kadar ulaşan bir nam oluşturmuşlardır
Misafir - hamo cıme celali

celali sori aşireti     09/02/2014 12:10

serhed bölgesinde en yoğun oldoğu aşiret tabiki celali aşiretidir celalini 8 e yakın kabilesi var neredeyse coğuda halk arasında tam bilimiyor biz sori aşireti değimiz zaman diyorlar o hangi aşiret celaliye falan değil herkes kendi bilip tanıp öğrensin
Misafir - abdurrahman ulaş malazgirt

MALA HAMO NUSAYBİN     11/12/2013 21:05

mardin nusaybin - gercüş ve qamışlo mıntıkasında yaşayan celalilerden bahsetmemişsiniz.
Misafir - nusaybin

Birlik Beraberlik     20/08/2013 12:19

Burda belirtilen Celali Aşireti ve onun kollarında sevilen sayılan insanların bir araya gelerek bir Vakıf gibi birşey hazırlanamazmı sayılan aşiret kollarından maddi durumları iyi olan kişilerden maddi ve manavi yardım alınarak aynı aşirete ve farkılı aşiretlere mensup fakir ailelerin durumunun düzeltilmesi mümkün olabilirmi.
Misafir - Ahmet

celali     10/08/2013 02:54

bildiğim kadarıyla celali aşiretinde sakan yoktur ve kotan elemıholı yoktur ayrıca ve yorumunuzda keskoyileri de yazmanız gerekir zira celaliler özellikle bazid yöresinde keskoilerle anılır vesselam.
Misafir - mehemede keskoyi

celali aşireti      21/07/2013 21:52

arkadaşlar ben geloyi aşiretindenim ama kimileri bize pinyaşinin bir koludur diyorlae doğrumu acaba
Misafir - destan

celali     20/11/2012 22:43

celali aşireti milattan 2600 sene önce güney kurditanda kerkuk şehrezor senendeşt arasında dewletu cellu adında bir devlet kurmuşlardır celali kelimesi ordan gelmektedir celalı bir aşiret degil bir konfederesyondur 2 0 yakın kolları vardır xelkanlı bilxıkanlı mısrkanli sakan kotan soran hasesorı geltoyı conkı kındıkı hesoxelefı elemıholı ve benzerleri celaliler sert mzaclı zulme karşı direnen bir toplum onun içindirki sürekli komküjin ve göçe zorlanmışlardır bu iranın en uzak kenti olan meşhed ve koçan adlı ve 7 vilayetten ibaret mintika anadolunun çeşitli bölgelerinde zorunlu göçe tabi tutulmuşlardır
Misafir - kerem

.

H.Abdurrahman KEDALİ
(Bilgi, Sayfası)
DÜŞÜNDÜREN MİZAH KÖŞESİ
ŞAİR VE YAZARLAR KÖŞESİ
Site Haritası
FIKRA KÖŞESİ